Се урна Црногорска Газела

Факти, причини и последици од авионските несреќи.
Facts, reasons and outcomes from aircrash investigations.

Се урна Црногорска Газела

Postby alvarhanso » 10 Jun 2016, 19:05

FOTO: Srušio se vojni helikopter: Jedan pilot u komi, drugi lakše povrijeđen
http://www.cdm.me/drustvo/hronika/podgo ... -li-zrtava

Vojni helikopter pao kraj Podgorice
http://mondo.me/a531450/Info/Hronika/Vo ... orice.html

Ministarstvo odbrane: Helihopter ispravan, piloti iskusni
http://volimpodgoricu.me/2016/06/10/min ... i-iskusni/

SOKO SA341 Gazelle of the Montenegro Air Force Crashed in Podgorica
http://defence-blog.com/news/soko-sa341 ... orica.html
..

The future is already here - it's just not evenly distributed
alvarhanso
Тест пилот
Тест пилот
User avatar
 
Posts: 25823
Joined: 21 Jul 2007, 12:34
Location: Skopje

Re: Се урна Црногорска Газела

Postby alvarhanso » 10 Jun 2016, 19:07

Image

Image

Image
..

The future is already here - it's just not evenly distributed
alvarhanso
Тест пилот
Тест пилот
User avatar
 
Posts: 25823
Joined: 21 Jul 2007, 12:34
Location: Skopje

Re: Се урна Црногорска Газела

Postby IgorMKD » 11 Jun 2016, 00:10

Втора Газела која по се изгледа им паѓа поради механички проблем. Ај да сочекаме извештај ама работава не е арна. Во 2011 тројца загинати кај Херцег Нови, денес двајца тешко повредени од кои еден многу сериозно и се бори за живот :cry:
"Igor, dojde vreme skoloto da e posledna sansa za onie koi nemaat nikakov drug talent ;)".
IgorMKD
Астронаут
Астронаут
User avatar
 
Posts: 15310
Joined: 23 Nov 2006, 14:06
Location: Автокоманда, Скопје

Re: Се урна Црногорска Газела

Postby IgorMKD » 13 Jun 2016, 00:29

Image

12941 пред C-2 инспекција, сликано Септември 2010 година. Се работи за една од последните три "газели" произведени во СОКО и најмлада во флотата на Воздухопловството на Црна Гора. По падот на 12941, црногорците имаат уште 13 хеликоптери "газела" од кои три француски SA.341G и десет ју-произведени примероци.
"Igor, dojde vreme skoloto da e posledna sansa za onie koi nemaat nikakov drug talent ;)".
IgorMKD
Астронаут
Астронаут
User avatar
 
Posts: 15310
Joined: 23 Nov 2006, 14:06
Location: Автокоманда, Скопје

Re: Се урна Црногорска Газела

Postby Bobo » 13 Jun 2016, 10:21

http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=19643

Wypadek Gazelle w Czarnogórze
Lotnictwo wojskowe, 13 czerwca 2016

W piątek rozbił się śmigłowiec Gazelle, należący do wojsk lotniczych Czarnogóry. Załoga odniosła poważne obrażenia.


Należący do Vazduhoplovstvo Vojske Crne Gore (VVCG, wojsk lotniczych Czarnogóry) nieuzbrojony śmigłowiec uderzeniowy SOKO HN-45M Gazelle GAMA-2 rozbił się w piątek, o godz. 13:08 czasu miejscowego, w pobliżu Instytutu Komanski Most, na osiedlu Gornja Gorica, w zachodniej części stolicy kraju, Podgoricy. Na jego pokładzie znajdowali się 2 lotnicy: z-ca VVCG, 47-letni płk Namik Arifović, mający nalot 1800 h i szef operacji lotniczych VVCG 46-letni ppłk Miroljub Antanasijević, legitymujący się nalotem 1200 h.

Według świadków śmigłowiec leciał na wysokości ok. 100 m, gdy nagle rozpoczął wykonywanie powolnego zakrętu w lewo, a następnie awaryjnego lądowania autorotacyjnego. Następnie zderzył się z ziemią i przewrócił na lewą stronę, w wyniku czego nastąpiło częściowe odłamanie belki ogonowej oraz uszkodzenie łopat wirnika nośnego i kabiny. Przybyli na miejsce mieszkańcy wydostali z kabiny ppłka Antanasijevića. Gorzej było z nieprzytomnym płkiem Arifovićem, którego udało się ewakuować dopiero po ustawieniu śmigłowca w normalnym położeniu.

Obydwaj lotnicy zostali natychmiast przewiezieni do miejskiego szpitala. Na miejscu okazało się, że płk Arifović, który zapadł w śpiączkę, ma poważne uszkodzenia mózgu i kręgosłupa, złamane żebra i przebite płuco. Natomiast ppłk Antanasijević odniósł obrażenia klatki piersiowej i kręgosłupa. Obecnie obaj lotnicy znajdują się na oddziale intensywnej terapii.

Wkrótce po wypadku szef sztabu sił zbrojnych Czarnogóry, adm. Dragan Samardžić poinformował media, że rozbity śmigłowiec był w dobrym stanie technicznym, a jego obsługa techniczna była wykonywana prawidłowo. Wiropłat to Aerospatiale SA.342L Gazelle, wyprodukowany na licencji przez zakłady SOKO w Mostarze, 8 kwietnia 1991. Do czasu wypadku wylatał 840 h 20 min. Od ostatniego przeglądu typu C-2 (po 4 tys. h lub 12 latach eksploatacji), wykonanego 28 maja w zakładach Avioservice IKAR AD Laktasi w Banja Luce, wylatał 153 h 15 min. Napędzający go silnik Turbomeca Astazou XIVM wylatał 1558 h 35 min. Przeglądy silników tego typu wykonywane są co 1750 h.

W 2006 Helikopterska Eskadrila VVCG miała na stanie 15 śmigłowców Gazelle, w tym wielozadaniowe SA.341G i SOKO HO-42 (SA.341H), rozpoznawczy SOKO HO-42 HERA (SA.341H), służące do ewakuacji medycznej SOKO HS-42 (SA.341H) i uderzeniowe SOKO HN-45M GAMA-2 (SA.342L) przeznaczone do zwalczania broni pancernej i pojazdów. 2 września 2011 jeden z SOKO HS-42 został zniszczony w katastrofie, w której śmierć poniosło 3 lotników.

Obecnie w stanie zdatnym do lotu są nie więcej niż 4 czarnogórskie Gazelle. W efekcie piątkowego zdarzenia wszystkie zostały uziemione do czasu wyjaśnienia przyczyn wypadku. Wstępny raport ma być opublikowany najpóźniej 26 czerwca.

Na podstawie informacji Igora Bozinovskiego
Bobo
Капетан на Bell 412
Капетан на Bell 412
User avatar
 
Posts: 8168
Joined: 26 Oct 2007, 20:16

Re: Се урна Црногорска Газела

Postby dragan_mig31 » 14 Jun 2016, 09:57

http://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Vijest+dana&clanak=550680&datum=2016-06-12&naslov=Remont+%B9vercovan%2C+djelove+krali+godinama&kliknut=1465747006000&fasb=22

Remont švercovan, djelove krali godinama Zvanična komisija vojske utvrdila je da su rezervni djelovi helikoptera „gazela” upućivani u Avio-servis Ikar Banjaluka na nepropisan način, sa zapisnicima o slanju u kojima nema datuma slanja djelova, potpisa ovlašćenog lica i podatka o porijeklu djelova, i bez zavođenja dokumenta u Vazduhoplovstvu Vojske Crne GoreRe­zer­vni dje­lo­vi he­li­kop­te­ra „ga­ze­la” upu­ći­va­ni su u Avio-ser­vis Ikar Ba­nja­lu­ka na ne­pro­pi­san na­čin, sa za­pi­sni­ci­ma o sla­nju u ko­ji­ma ne­ma da­tu­ma sla­nja dje­lo­va, pot­pi­sa ovla­šće­nog li­ca i po­da­tka o po­ri­je­klu dje­lo­va, i bez za­vo­đe­nja do­ku­men­ta u Va­zdu­ho­plov­stvu Voj­ske Cr­ne Go­re, utvr­di­la je zva­nič­na ko­mi­si­ja ko­ju je for­mi­ra­lo Mi­ni­star­stvo od­bra­ne. Iako je „Dan” na­la­ze iz tog iz­vje­šta­ja obje­lo­da­nio još 2015. go­di­ne, oči­gled­no je da su pro­pu­sti u toj struk­tu­ri Voj­ske Cr­ne Go­re i da­lje pri­sut­ni i da iz­o­sta­je ade­kvat­na re­ak­ci­ja nad­le­žnih.
Ova pi­ta­nja opet je ak­tu­e­li­zo­va­la ne­sre­ća ko­ja se de­si­la mi­nu­log pet­ka, ka­da se he­li­kop­ter Voj­ske Cr­ne Go­re sa ozna­kom „ga­ze­la” HN–45M, broj 12941, sru­šio u bli­zi­ni Ko­man­skog mo­sta kod Pod­go­ri­ce za vri­je­me iz­vo­đe­nja re­dov­ne pla­ni­ra­ne obu­ke u le­tje­nju. U tom he­li­kop­te­ru su bi­li pu­kov­nik Na­mik Ari­fo­vić, za­mje­nik ko­man­dan­ta Va­zdu­ho­plov­stva Voj­ske Cr­ne Go­re, i pot­pu­kov­nik Mi­ro­ljub An­ta­na­si­je­vić, re­fe­rent u re­fe­ra­tu za le­tač­ke po­slo­ve. Ari­fo­vić i An­ta­na­si­je­vić te­že su po­vri­je­đe­ni i ho­spi­ta­li­zo­va­ni su u Kli­nič­kom cen­tru Cr­ne Go­re. I he­li­ko­po­ter ko­ji je pao u pe­tak bio je na re­mon­tu u Ba­nja­lu­ci.
Ipak, čel­ni­ci Mi­ni­star­stva od­bra­ne i Voj­ske Cr­ne Go­re već go­di­na­ma ig­no­ri­šu de­ta­ljan iz­vje­štaj o sta­nju sred­sta­va na du­go­va­nju i ra­do­vi­ma po­pi­sne ko­mi­si­je, ko­ji do­ka­zu­je da su rad­nje u ve­zi sa re­mon­tom u naj­ma­nju ru­ku vr­lo sum­nji­ve. Iz­vje­štaj uka­zu­je i na kra­đu voj­ne opre­me, po ta­da iz­ni­je­tim pro­cje­na­ma, vri­jed­ne čak oko 300.000 eura. Do­ku­ment, ko­ji su pot­pi­sa­li ofi­ci­ri Mer­su­din Ća­to­vić, Mi­lan Ze­jak i Dra­gan Đu­ra­so­vić, za­ve­den je pod bro­jem 2146-1 13. sep­tem­bra 2013. go­di­ne. Ko­mi­si­ju je for­mi­ra­la Voj­ska Cr­ne Go­re i ona je ima­la zva­ni­čan man­dat. Pre­ma na­vo­di­ma iz iz­vje­šta­ja ko­ji su sa­sta­vi­li Ća­to­vić, Ze­jak i Đu­ra­so­vić, re­zer­vni dje­lo­vi „ga­ze­la” 11-42 /45 du­ži vre­men­ski pe­ri­od su ski­da­ni sa he­li­kop­te­ra ko­ji ni­je­su u upo­treb­nom sta­nju u je­di­ni­ci i iz­u­zi­ma­ni su iz ma­ga­ci­na re­ze­rv­nih dje­lo­va.
–Na­kon to­ga su na ne­le­ga­lan na­čin upu­ći­va­ni (pri­vat­nim vo­zi­lom) u Avio-ser­vis Ikar Ba­nja­lu­ka bez pro­pi­sa­ne do­ku­men­ta­ci­je ili pi­sa­nog odo­bre­nja ko­jim se oprav­da­va taj po­stu­pak – na­ve­de­no je u iz­vje­šta­ju.
Uka­za­no je da su re­zer­vni dje­lo­vi he­li­kop­te­ra „ga­ze­la” N-42/45 ve­li­ke ma­te­ri­jal­ne vri­jed­no­sti otu­đe­ni iz Va­zdu­ho­plov­stva Voj­ske Cr­ne Go­re uz fal­si­fi­ko­va­nje pot­pi­sa ru­ko­va­o­ca, ko­ji je, na­vod­no, iz­u­zeo re­zer­vne dje­lo­ve iz ma­ga­ci­na ra­di nji­ho­ve ugrad­nje na he­li­kop­ter „ga­ze­la” N-42.
Ta­ko­đe, po tom iz­vje­šta­ju, re­zer­vni dje­lo­vi he­li­kop­te­ra „ga­ze­la” N-42/45 upu­ći­va­ni su u Avio-ser­vis Ikar Ba­nja­lu­ka na ne­pro­pi­san na­čin, sa za­pi­sni­ci­ma o sla­nju u ko­ji­ma ne­ma da­tu­ma sla­nja dje­lo­va, pot­pi­sa ovla­šće­nog li­ca i po­da­tka o po­ri­je­klu dje­lo­va, i bez za­vo­đe­nja do­ku­men­ta u Va­zdu­ho­plov­stvu Voj­ske Cr­ne Go­re.
Evi­den­ti­ra­no je i da su re­zer­vni dje­lo­vi he­li­kop­te­ra uze­ti ra­di kom­ple­ti­ra­nja VTK 200-70, a ni­je­su une­se­ni na sta­nje du­go­va­nja (knji­ži­ca VTK, ma­ga­cin re­zer­vnih dje­lo­va). Dje­lo­vi ko­ji ne­do­sta­ju su pod­me­tač 34IA13-1025-20 je­dan ko­mad, re­zer­vo­ar gu­me­ni 341A55-1065-24, je­dan ko­mad, te zap­ti­vač, 9682002701, de­set ko­ma­da.
Ka­da je u pi­ta­nju ma­njak re­zer­vnih dje­lo­va he­li­kop­te­ra N-42/N-45, iz kom­ple­ta VTK 200-70 ne­do­sta­ju sklop 341A31-4250-00, je­dan ko­mad, po­klo­pac uliv­nog gr­la 10271-12-0, je­dan ko­mad (pro­na­đen na­knad­no kod ru­ko­va­o­ca i tre­nut­no sta­nje od­go­va­ra sta­nju du­go­va­nja), po­klo­pac si­ja­li­ce 30-0003-5, je­dan ko­mad, zap­ti­vač 0111720140-M, dva ko­ma­da, si­ja­li­ca (far) 4553, tri ko­ma­da, pre­ki­dač 1-3 1-100, je­dan ko­mad, si­ja­li­ca, R-327, 13 ko­ma­da, ku­ti­ja ko­mand­na 418-00439-100, je­dan ko­mad, re­gu­la­tor na­po­na D090-1, je­dan ko­mad, me­ta­li­za­ci­ja mo­to­ra 341 A51-1010.00, je­dan ko­mad, le­žaj rep­ne tur­bi­ne 341 A33-9654-20, je­dan ko­mad, i no­sač do­njeg sta­kla 341 A25-0012-02, dva ko­ma­da.
Po­red po­me­nu­tog iz­vje­šta­ja, dio za­po­sle­nih u Voj­sci Cr­ne Go­re pod­nio je kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv naj­vi­ših ru­ko­vo­di­la­ca u voj­sci i Mi­ni­star­stvu od­bra­ne zbog kra­đe voj­ne imo­vi­ne, tra­že­ći da se utvr­di od­go­vor­nost čel­ni­ka tog re­so­ra za otu­đe­nje re­zer­vnih dje­lo­va he­li­kop­te­ra i dru­gih pred­me­ta u vri­jed­no­sti od oko 300.000 eura.
Pre­ma na­vo­di­ma iz te kri­vič­ne pri­ja­ve, ru­ko­vod­stvo Va­zdu­ho­plov­stva Voj­ske Cr­ne Go­re je po slu­žbe­noj du­žno­sti ima­lo uvid u go­di­šnje iz­vje­šta­je po­pi­sa po­kret­nih stva­ri u Va­zdu­ho­plov­stvu Voj­ske, u kom­plet­nost he­li­kop­te­ra „ga­ze­la” N-42/45 i pre­sjek sta­nja re­zer­vnih dje­lo­va.
Uka­za­no je da su ru­ko­vo­di­o­ci upra­vlja­li po­stup­kom re­mon­ta he­li­kop­te­ra „ga­ze­la” N-42/45 u Avio-ser­vi­su Ikar Ba­nja­lu­ka, gdje su bi­li pri­sut­ni, ta­ko da su mo­ra­li bi­ti upo­zna­ti i sa otu­đe­njem re­zer­vnih dje­lo­va he­li­kop­te­ra „ga­ze­la” 1-1-42/45 to­kom po­stup­ka re­mon­ta he­li­kop­te­ra.
Tu­ži­la­štvu je u pri­ja­vi pre­do­če­no da mi­ni­star­ka od­bra­ne Mi­li­ca Pe­ja­no­vić Đu­ri­šić i na­čel­nik ge­ne­ral­šta­ba Dra­gan Sa­mar­džić za sve vri­je­me od ka­da je utvr­đe­no da je iz­vr­še­na kra­đa imo­vi­ne ni­je­su ura­di­li ni­šta da se ot­kri­ju po­či­ni­o­ci i za­šti­ti in­te­res dr­ža­ve. Ni­je po­zna­to šta je dr­žav­no tu­ži­la­štvo ura­di­lo po toj pri­ja­vi.
„Dan” je još u pro­lje­će 2015.go­di­ne ob­ja­vio da su ofi­ci­ri Mer­su­din Ća­to­vić, Mi­lan Ze­jak i Dra­gan Đu­ra­so­vić, na­kon što su ot­kri­li zlo­u­po­tre­be i kri­mi­nal u Voj­sci Cr­ne Go­re, ras­po­re­đe­ni na dru­ga rad­na mje­sta, ko­ja ne od­go­va­ra­ju nji­ho­voj struč­noj spre­mi. M.V.–D.Ž.


Ari­fo­vić i da­lje kri­tič­no

Pi­lot Voj­ske Cr­ne Go­re pu­kov­nik Na­mik Ari­fo­vić (47) je sta­bil­no, ali tre­ba vi­dje­ti da li će se ta­kvo sta­nje odr­ža­ti s ob­zi­rom da je nje­go­vo sta­nje i da­lje kri­tič­no, re­kla je za RTCG ane­ste­zi­o­lo­g u KCCG dr Ve­sna Če­jo­vić. Zdrav­stve­no sta­nje pot­pu­kov­ni­ka Mi­ro­lju­ba An­ta­na­si­je­vi­ća je sta­bil­no. Ari­fo­vić i An­ta­na­si­je­vić se na­la­ze na odje­lje­nju in­ten­ziv­ne nje­ge.


Spri­je­či­ti nove tra­ge­di­je

Pred­sjed­nik Sin­di­ka­ta od­bra­ne i Voj­ske Cr­ne Go­re (SOVCG) Ne­nad Čo­be­ljić ka­zao je da ovo ni­je pr­va te­ška ne­sre­ća u voj­sci i na­šem voj­nom va­zdu­ho­plov­stvu.
–Po­sle­di­ce pret­hod­ne ne­sre­će bi­le su ve­o­ma tra­gič­ne, na­ro­či­to za po­ro­di­ce na­ših stra­da­lih ko­le­ga. Na­da­mo se i vje­ru­je­mo da će se na­še ko­le­ge ko­je su po­vri­je­đe­ne u ovoj ne­sre­ći iz­bo­ri­ti za ži­vo­te jer je to naj­vred­ni­je i tre­nut­no naj­va­žni­je. Ne­za­hval­no je da­va­ti iz­ja­ve u uslo­vi­ma ka­da to mo­že iz­gle­da­ti kao ko­ri­šće­nje pri­li­ke da se na tu­đoj ne­sre­ći po­stig­nu od­re­đe­ni ci­lje­vi i in­te­re­si sin­di­ka­ta, ali ne smi­je­mo do­zvo­li­ti da se na­vik­ne­mo na ne­sre­će, da nam one bu­du pri­rod­ne, da se one „na­ža­lost de­ša­va­ju’’. Mo­ra­mo pred­u­ze­ti sve da do njih ne do­đe jer ka­da se de­se on­da je ka­sno – ka­zao je Čo­be­ljić.
Po pra­vi­lu, do­da­je on, kri­va­ca i od­go­vor­nih ne­ma, ili su to oni ko­ji vi­še ni­šta ne mo­gu re­ći u svo­ju od­bra­nu.
–Ža­lje­nje je ljud­ska re­ak­ci­ja, ali nam ne­će po­mo­ći da po­ve­ća­mo ci­je­nu ljud­skog ži­vo­ta za­po­sle­nih u Voj­sci Cr­ne Go­re. Tu ci­je­nu nam, na­ža­lost, od­re­đu­ju oni ko­ji vi­de sa­mo svo­je ka­ri­jer­no na­pre­do­va­nje, a ne vi­de one na či­jim le­đi­ma i zdra­vlju gu­ra­ju ka­ri­je­re. Pre­ven­ti­va, pro­fe­si­o­na­li­zam i od­go­vor­nost su rje­še­nje. SOVCG će sa­če­ka­ti re­zul­ta­te zva­nič­ne is­tra­ge i re­a­go­va­ti u skla­du s nji­ma.
Či­nje­ni­ca je, pod­sje­ća on, da su naj­no­vi­jom for­ma­ci­jom Voj­ske na ni­vou ge­ne­ral­šta­ba i ko­man­di pot­či­nje­nih je­di­ni­ca pred­vi­đe­na for­ma­cij­ska mje­sta re­fe­re­na­ta za­šti­te na ra­du i da su ista per­so­nal­no po­pu­nje­na.
–Me­đu­tim, efek­ti nji­ho­vog ra­da su ne­vi­dlji­vi, bar za nas u SOVCG, čak ne zna­mo ni da li su pred­u­zi­ma­li bi­lo ka­kve kon­kret­ne ko­ra­ke iz svo­je nad­le­žno­sti, ili se ne mi­je­ša­ju u svoj po­sao da ne bi na­lju­ti­li ko­mand­nu struk­tu­ru, od­no­sno svo­je pret­po­sta­vlje­ne. Sin­di­ka­tu, kao ve­o­ma za­in­te­re­so­va­noj stra­ni, ni­ka­da se ni­su obra­ti­li. Ne tre­ba oče­ki­va­ti da se u gla­va­ma li­ca na ru­ko­vo­de­ćim mje­sti­ma de­se pro­mje­ne i da na­je­dan­put po­sta­nu od­go­vor­ni u pro­fe­si­o­nal­nom i mo­ral­nom smi­slu ka­da se de­se lo­še stva­ri. Na­še is­ku­stvo po­ka­zu­je da je tek ka­da je do­šlo do per­so­nal­ne pro­mje­ne na če­lu Di­rek­to­ra­ta za ljud­ske re­sur­se Mi­ni­star­stva od­bra­ne us­po­sta­vljen so­ci­jal­ni di­ja­log, kao i me­đu­sob­no uva­ža­va­nje i do­sto­jan­stven od­nos, da­kle kad je do­šao ne­ko ko ima mo­ral­ne i pro­fe­si­o­nal­ne ka­pa­ci­te­te. Ova po­sled­nja ne­sre­ća mo­ra pre­li­ti ča­šu, bi­ti znak za uz­bu­nu i po­kre­nu­ti pi­ta­nje ukup­nog sta­nja zdra­vlja i za­šti­te na ra­du u Voj­sci Cr­ne Go­re, ali i od­go­vor­no­sti za sta­nje i po­sle­di­ce ne­ra­da i ne­bri­ge za lju­de – ka­zao je Čo­be­ljić.D.Ž.
♥Мuammar Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi♥
dragan_mig31
Тест пилот
Тест пилот
User avatar
 
Posts: 21727
Joined: 04 Aug 2006, 13:01
Location: Југославија

Re: Се урна Црногорска Газела

Postby Iko » 14 Jun 2016, 11:17

NATO standardi...:roll:
Iko
Тест пилот
Тест пилот
User avatar
 
Posts: 36530
Joined: 06 Dec 2008, 22:55
Location: Cape Town, RSA

Re: Се урна Црногорска Газела

Postby IgorMKD » 14 Jun 2016, 11:39

Еве го цел текст кој го спремив... Проблемот во логистиката е комплексен бидејќи од објективни но и лукративни причини Airbus Helicopters не ги признава "газелите" на СОКО како свое наследство од времето на Aerospatiale. Во такви услови, цвета бизнис со стоковите резервни делови на ЈНА...

MONTENEGRIN AIR FORCE GAZELLE CRASHED, SECOND IN FIVE YEARS
On June 10th, 2016, a Montenegro Air Force (Vazduhoplovstvo Vojske Crne Gore) SOKO HN-45M Gazelle GAMA-2 light single-engine anti-tank helicopter crashed in the area of Komanski Most, in Gornja Gorica settlement, in the western outskirts of Montenegrin capital Podgorica. The accident happened at 13.08 hours local time (GMT+1) causing severe injuries to helicopter crew and complete destruction of the aircraft. Helicopter pilots, Deputy Air Force Commander Col. Namik Arifović (47 years old, 1.800 flight hours total time) and Air Force Flight Operations officer LtCol. Miroljub Antanasijević (46 years old, 1.200 flight hours total time) sustained severe injuries and were immediately transferred to Montenegro's Clinical Center in Podgorica. Arriving to the hospital in a coma Col. Arifović was immediately put on a respiratory machine with diagnosed severe injuries on brain and lumbar spinal segments, nine broken ribs and punctured lung. His colleague, LtCol. Antanasijević, that according to the flight plan was the one who was flying the aircraft in the critical moment, was much luckier and been conscious ended on intensive care with broken thorax and lumbar spinal segments.

According to eye-witnesses, the unarmed helicopter was flying at a high of approximately 100 meters when it sustained some problem and started executing slow left-turn descend before it crash-landed in an open grass field touching the ground with main rotor blades following what it ended turned on its left side with partially detached tail boom, damaged main rotor blades and severely damaged cockpit. While local villagers were able to easily recover conscious LtCol. Antanasijević from the aircraft remains that was not the case with Col. Arifović who while unconsciousness was pulled out of the aircraft only after dozen villagers rolled helicopter in an up-right position in order to access the left seat of ill-fated pilot. What really happened in the last minutes of the flight is yet to be determined thought eye-witnesses testimonies are suggesting that pilots may have executed emergency autorotation descending maneuver in which the engine is disengaged from the main rotor system and the rotor blades are driven solely by the upward flow of air through the rotor. The most common reason for autorotation is an engine malfunction or failure, but autorotation can also be performed in the event of a complete tail rotor failure, or following loss of tail-rotor effectiveness.

Commenting the helicopter crash shortly after the accident, Chief of General Staff of the Montenegrin Army, Adm. Dragan Samardžić informed that crashed helicopter was in good condition and well maintained but as a precaution all Montenegrin Gazelles, including the GAMA-2 helicopter deployed to Slovenia for military exercise "Adriatic Strike 2016", have immediately been grounded and would remain as such until the cause of the accident is determined by the investigation Commission created with an order to provide first report about the accident by June 26th, 2016, at the latest.

Montenegrin Air Force HN-45M Gazelle-GAMA helicopter that crashed at Komanski Most is identified as wearing tail military identification number "12941". This helicopter is indeed an Aerospatiale SA.342L Gazelle helicopter produced under French-license by former Yugoslav aircraft manufacturer "SOKO" of Mostar, Bosnia and Herzegovina. The helicopter left "SOKO" assembly line on 8 April 1991 wearing factory construction number "161". Been the youngest Gazelle in the Montenegrin Air Force, this helicopter by the time of its accident had accumulated 840 hours and 20 minutes total flight time out of which 153 hours and 15 minutes since last C-2 inspection that was completed on 28 May 2012 in "Avioservice IKAR AD Laktasi" in Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. The C-2 is a major heavy maintenance inspection of Gazelle helicopters and is conducted when aircraft accumulates 4.000 flight hours or 12 years calendar time, whichever occurs first. By the moment of the accident, aircraft's Turbomeca Astazou XIVM turboshaft engine had accumulated 1.558 hours and 35 minutes and was approaching engine scheduled TBO (Time Between Overhaul) of 1.750 hours.

The recent crash of Gazelle helicopter is second for the 10-years old Montenegrin Air Force and comes less than five years from the first one that was fatal and happened on September 2nd, 2011, when SOKO HS-42 Gazelle utility helicopter wearing military identification number "12752" (factory c/n "017") crashed at 10.55 hours local time at Luštica, near the coastal city of Herceg Novi. Instantly killed in that accident were all three Montenegrin Air Force officers on board: pilot LtCol. Belhadin Šahbaz (44), instructor-pilot Maj. Ivan Obradović (36) and flight-technician Sergeant 1st class Vidoje Tomić (36). Fourteen months after this tragic event, on November 5th, 2012, Montenegro Ministry of Defense revealed that investigation commission concluded that in the critical moments perished pilots tried but failed to avoid sudden uncontrollable flying of the aircraft that only 4 seconds later hardly slammed into the coastal cliffs at Luštica. According investigation commission, due to extensive damages of aircraft remains it was not possible to determine what part of the aircraft failed and caused for the helicopter to went out of control. However, the commission firmly remained behind its conclusion that the fatal crash was not caused by pilot or human error but rather from instant and critical failure of some component of aircraft flight controls. Despite the fact that certain parts of crashed helicopters have been collected and also examined by aircraft manufacturer Eurocopter (rebranded Airbus Helicopter in January 2014), that company also failed to determine the reasons for the accident of helicopter "12752" that was one of four Montenegrin Air Force Gazelles that passed C-2 inspection in "IKAR" during 2009.

When in 2006 Montenegro declared its independence from the State Union of Serbia and Montenegro, a total of 15 Gazelles have been inherited by newly-born air force at Golubovci air base (Vazduhoplovna baza Vojske Crne Gore Golubovci), located next to Podgorica international airport. The fleet was a mix of one French-made and few Yugoslav-made variants: three Aerospatiale SA.341G utility helicopters, two SOKO HO-42 (SA.341H) utility helicopters, one SOKO HO-42 HERA (SA.341H) reconnaissance helicopter, two SOKO HS-42 (SA.341H) medical evacuation helicopters and six SOKO HN-45M GAMA-2 (SA.342L) anti-tank helicopters. However, from the day one of its existence Montenegrin Air Force struggles to secure proper logistical support for these helicopters. While some of the problems are certainly related to budgetary issues the main problem, however, is refusal of Aerospatiale-successor Airbus Helicopters (that also Original Equipment Manufacturer - OEM of Aerospatiale SA.341/342 Gazelle helicopter) to recognized SOKO-made helicopters as its own products as a result of what Montenegro is not in a position to benefit from full-spectrum OEM logistical support system available for Aerospatiale-made Gazelle.

Nevertheless, in September 2014 a partial solution was found for Montenegrin Gazelle problems when Agreement between the Montenegrin Ministry of Defense and Airbus Helicopters has come into force providing the small nation with possibility to order Gazelle-related OEM-sourced spare parts, tools, equipment and technical literature in a maximal annual value of 400.000 Euro. This agreement, however, does not cover maintenance of any Yugoslav-made parts installed on SOKO-made Gazelles, including Turbomeca Astazou turboshaft engines produced under license in former Yugoslavia by "21. May" motor factory in Belgrade's suburb Rakovica. Consequently, Republic of Montenegro is still short of stabile logistics for its SOKO-made Gazelles and when it comes to heavy maintenance it can still choose between two maintenance facilities: Bosnian "IKAR" that has limited in-house capabilities and heavily relies on technical and professional expertise and support from neighboring Serbia or quite capable and experienced Serbian military aeronautical plant "Moma Stanojlović" that been based at Batajnica air base, near Belgrade, regularly provides logistical support for some 45 SOKO-made Gazelles that are still wearing the insignia of the Serbian Air Force.

Gazelle remains the sole helicopter in service with the Montenegrin Air Force Helicopter Squadron (Helikopterska Eskadrila Vazduhoplovstva Vojske Crne Gore) that possess 13 such helicopter out of which no more than four are in an airworthy condition at any given moment. Current plans of the Montenegrin Ministry of Defense are for returning in service and limited modernization of at least seven additional Gazelles over the incoming years in addition to procurement of at least two new twin-engine multi-role helicopters that would be used for transport of manpower and Special Forces, as well as for conducting SAR missions over sea and land in all weather conditions. By the time this happens Montenegrin Air Force will became part of NATO as tiny Balkan nation formal integration into the mighty military-political organization is scheduled to happen in late 2016 or early 2017 at the latest. Unfortunately and having not much choice, Montenegrin Air Force will enter in marriage with NATO bringing as a dowry its small and logistically problematic fleet of SOKO-made Gazelle helicopters.
COPYRIGHT IGOR BOZINOVSKI
"Igor, dojde vreme skoloto da e posledna sansa za onie koi nemaat nikakov drug talent ;)".
IgorMKD
Астронаут
Астронаут
User avatar
 
Posts: 15310
Joined: 23 Nov 2006, 14:06
Location: Автокоманда, Скопје

Re: Се урна Црногорска Газела

Postby IgorMKD » 01 Jul 2016, 16:14

Komisija Vojske Crne Gore (VCG) utvrdila je da je helikopter, koji se srušio 10. juna u blizini Komanskog mosta u Podgorici bio tehnički ispravan, da je imao sve neophodne dozvole za letjenje, te da je bezbjednost leta najvjerovatnije ugrozio sam pilot, saznaju Dnevne novine od izvora bliskih istrazi.

Prema preliminarnim rezultatima istrage ove komisije, on je spustio letilicu na nepreporučljivu visinu 50 metara od tla, kako bi navodno pozdravio prijatelja, koji se nalazio u tom naselju. Kobnom manevru pilota najvjerovatnije je doprinio i obližnji dalekovod, koji nije na vrijeme uočio.

http://www.rtcg.me/vijesti/hronika/1334 ... ilota.html
"Igor, dojde vreme skoloto da e posledna sansa za onie koi nemaat nikakov drug talent ;)".
IgorMKD
Астронаут
Астронаут
User avatar
 
Posts: 15310
Joined: 23 Nov 2006, 14:06
Location: Автокоманда, Скопје


Return to Авионски несреќи / Case study

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron